ته: ذه د يروشلم-اسرائيل نه يو ګوډ يهودي يم. د اسرائيل رياست زما په شان ګوډو خلقو ته د دې اهليت اجازه نه ورکوي چې د ضرورت ډير مهم شېان واښلي لکه خوراک، دارو، او ورسره نور. زه په دې کې د حل د لټولو په درک کې يم. آصف بينياميني

*1) زما د ايمېل درک:029547403@walla.co.il يا: asb783a@gmail.com يا: assaf197254@yahoo.co.il يا: ass.benyamini@yandex.com يا: a32assaf@outlook.com يا: assaf002@mail2world.com يا: assaffff@protonmail.com 2) زما د ټليفون درک: د کور-972-2-6427757. د لاس ټليفون-972-58-6784040. فېکس-972-77-2700076. 3) زما پوسټل درک: 115/4 کاسټا ريکا سټريټ، قيريات ميناهم نيبرهوډ، يروشلم، اسرائيل، زف: 9662592. 4) دا زما د پېپل لينک دې. زه: paypal.me/assaf148 5) دا د يو ويب پاڼې لنک دې چې زما په حقله په مختليفو ژبو کې معلمات لري. assafcontent.ghost.io 6) زه به دا ذکر کړم چې زه د هيبريو ژبې وېونکې يم او زه په نورو ژبو پوره عبور نه لرم - د يوې استثنا سره چې انګريزي او فرانسيسی تر لږه حده پورې رازي. زه دې مېدان کې نوره سيوا پوهه نه لرم. ما د دې خط لیکلو لپاره د يو مسلکي ژباړې شرکت مرسته تر لاسه کړي ده.